Vi har bestemt oss!

Vi står overfor globale utfordringer som ikke kan løses uten at alle bidrar. Vi tror på FNs 17 bærekraftsmål og vi har bestemt oss for å bidra til å skape en verden som er mer velfungerende, inkluderende og bærekraftig. Vi har identifisert elleve av disse målene og sortert dem under fire underkategorier: Healthy Smiles, Healthy Planet, Healthy People og Healthy Business.

I vår underkategori Healthy Planet inkluderes mål 6, mål13 og mål 15

Mål 6

Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitær for hold for alle.

Vår kobling til målet:

Sikre at ingen helseskadelige utslipp fra driften slippes ut i avløpssystemet.

Mål 13

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Vår kobling til målet:

Redusere CO2-utslipp, ansvarlig og effektiv bruk av ressurser, minimere avfall, gjenbruk og resirkulering.

Mål 15

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer

Vår kobling til målet:

Arbeide for en livssyklus- tilnærming og fremme sirkulære modeller for å bevare biologisk mangfold.

Vi tar ansvar

Vi skal ta vårt ansvar for å skape et mer bærekraftig samfunn, og vil støtte våre pasienter og leverandører på veien mot en karbonfri fremtid. Sammen vil vi handle nå – og fremover.

For å redusere vårt klimaavtrykk skal vi utvikle en mer sirkulær forretningsmodell, redusere avfallet vårt og iverksette tiltak som reduserer global oppvarming.

Vi er fast bestemt på å gjøre alt vi kan for å bevare jordens ressurser og skape en mer bærekraftig fremtid.

Vår ambisjon

  • Vi reduserer våre karbondioksidutslipp
  • Vi utnytter våre ressurser på en effektiv måte for å redusere vår klimapåvirkning
  • Vi etterstreber ansvarlig og effektiv bruk av naturressurser
  • Vi jobber for å utvikle virksomheten vår med livssyklustenkning og å fremme sirkulære modeller
  • Vi skaper forutsetninger for ansvarlig avfallshåndtering ved å minimere avfall, og arbeider for å se avfall som en ressurs for gjenbruk og gjenvinning.
Har du spørsmål om din tannhelse?
Kontakt din lokale tannklinikk